VVD Berkelland stemt in met hybride geldlening aan de BNG

Dit betreft een voorstel van het college van B&W om aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een geldlening te verstrekken van 20 miljoen euro.

Deze gelden zijn beschikbaar gekomen doordat we als gemeente de NUON aandelen hebben verkocht. Als VVD zijn we van mening dat we deze beschikbare gelden beschikbaar dienen te houden en niet in de gewone begroting van Berkelland mee moeten nemen. Uitsluitend de rente of zoals in het verleden het uitgekeerde dividend kunnen we inzetten voor investeringen.

De gemeente Berkelland heeft volgens de liquiditeitsprognose 2016 – 2020 tussen de 49 en 42,5 miljoen Euro beschikbaar zonder dat hier de gewone huishouding van de gemeente onder leidt.

De fractie heeft diverse alternatieven onderzocht om onze bestaande leningen vervroegd af te lossen of, net als bij een hypotheek, vervroegd in termijnen af te lossen. Dit om de lopende schulden te verlagen en zodoende minder kosten te hebben als gevolg van deze schulden. Helaas blijken deze alternatieven uitsluitend mogelijk indien er een forse boeterente zou worden betaald. Voor de gemeente zou dit rond de 7 miljoen Euro moeten zijn.

Tevens hebben we laten onderzoeken wat de toezichthouder (de Provincie) van deze te verstrekken lening vindt. Zij zien dit als een goed alternatief ten opzichte van het zogenaamde Schatkistbankieren bij de overheid om toch nog wat inkomsten te generen uit beschikbare geldmiddelen. De provincie verstrekt ook zelf een lening aan de BNG.

Een lening aan de BNG levert een rente op die 3% meer is dan de rente die we ontvangen bij Schatkistbankieren. Dat is nu maar ook in de toekomst het geval.

De BNG is een zeer solide bank en het is een staatsbedrijf. Als deze bank zou omvallen dan is de BV Nederland ook failliet, al met al een investering met weinig risico.

De rentebaten die deze lening opbrengen worden door zowel het college als de provincie (=onze toezichthouder) gezien als structurele baten. Deze kunnen en mogen dus worden ingezet om structurele kosten te dekken om onder anderen de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

De VVD fractie wenst juist een sluitende meerjarenbegroting en een gezond financieel beleid.

Bovenstaande overwegingen hebben ons doen besluiten weloverwogen in te stemmen met het verstrekken van deze lening aan de BNG