Grondstoffenplan van tafel

Dit jaar loopt het contract voor de huidige inzameling van afval in onze gemeente af. Om een nieuw contract aan te besteden, moet eerst door de gemeenteraad in een afvalstoffenplan worden besloten hoe we afval verzamelen en verwerken.

Op dit moment doet iedereen glas zelf en papier wordt opgehaald door verenigingen. GFT wordt nu opgehaald in de kernen, plastic en karton in zakken en restafval in de grijze containers in en buiten de kernen. Ter voorbereiding van een nieuw afvalstoffenplan heeft de gemeente een enquête gehouden, begin dit jaar een informatiebijeenkomst belegd en heeft de wethouder met alle fracties gesproken. Zij wilde eind dit jaar met een plan naar de raad komen, maar vroeg eerst om in te stemmen met niet meer dan 100 kilo per inwoner per jaar op te halen en een scheidingspercentage van 75%  na te streven.

De achterliggende gedachte is dat veel van de producten die we nu als afval zien feitelijk potentiele grondstoffen zijn die ook als zodanig verwerkt moeten worden. Na vaststelling van het plan door de raad zou dan de aanbesteding kunnen beginnen en zou na 2018 een eventuele nieuwe manier van inzameling van start kunnen gaan. In 2018 zou dan de huidige inzameling worden voortgezet.

Deze aanpak kreeg in de raad veel kritiek. De fracties waren niet te spreken over het feit dat er nog geen nieuwe aanpak lag, dat nog niet met de inwoners daarover was gesproken, dat het huidige contract weer met een jaar moet worden verlengd en dat er door de wethouder slechts doelstellingen waren geformuleerd, zonder aan te geven wat daarvan de consequenties voor de inwoners zijn.

De fracties van CDA, D66 en de VVD hebben de aanpak dan ook naar de prullenbak verwezen en met een motie opgeroepen nu snel met een nieuw plan te komen, met verschillende scenario’s en met de kosten voor de inwoner.

Onze fractie heeft daarbij aangedrongen een plan te maken waar we de komende jaren mee vooruit kunnen, de ogen niet te sluiten voor technologische ontwikkelingen waarbij afvalscheiding plaatsvindt vanuit de grijze container en ervaringen uit andere gemeenten. Hierbij is het van belang dat dit voor inwoners niet tot een hogere afvalstoffenheffing leidt. Wethouder Pot heeft beloofd dat te doen en zegde toe in september met een stappenplan te komen.

Onze fractie zal dit dossier kritisch volgen en hoopt dat de wethouder het nu wel daadkrachtig aanpakt.