Onderzoek naar onnodig oppotten geld

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 in de raadsvergadering van dinsdag 27 juni hebben we weer een stap gezet om het onnodig oppotten van geld door de gemeente stop te zetten.

Onze fractie heeft een motie ingediend, die kon reken op de steun van de volledige raad met uitzondering van het CDA, waarin wij hebben gepleit voor een evaluatie om te kijken of de plafonds van reserves niet naar beneden kunnen worden bijgesteld. Hiermee willen wij voorkomen dat er onnodig veel geld in potjes bij de gemeente zit zonder dat daar wat mee gebeurt. Te veel geld in potjes hebben, houdt in dat we uiteindelijk te veel geld vragen van onze inwoners en bedrijven via de onroerend zaakbelasting (OZB), wat we hiermee willen verlagen.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota viel bij de beschouwingen vooral de onderlinge kritiek binnen de coalitie op. In totaal werden er twaalf moties ingediend. In stemming gebrachte moties waar we onze steun aan hebben gegeven, gingen over personeelsbeleid, woonbeleid en ecologisch bermbeheer. Er zijn drie moties aangenomen waar we geen steun aan hebben gegeven. Deze moties gingen over het aanpassen van het geurbeleid, implementatie van een VN-verdrag en over schuldsanering.

Vooruitlopend op de aangenomen motie tijdens de Voorjaarsnota hebben we bij de Jaarrekening 2016 een amendement ingediend om enkele reserves niet tot het maximum te vullen. Dit amendement kreeg alleen steun van de PvdA. Als dit amendement was aangenomen zouden inwoners en bedrijven niet 5% van de in 2016 betaalde OZB terugkrijgen, maar 25%..