Begroting 2019 vastgesteld na 4,5 uur vergaderen

Het was nét na 12 uur middernacht dinsdagavond 6 november; de raadsvoorzitter besloot de vergadering. De begroting was met een kleine tekstwijziging vastgesteld, van 4 amendementen en 9 moties haalden 1 amendement en 4 moties de eindstreep.

College tevreden dat de begroting financieel ongeschonden kon worden vastgesteld, fracties tevreden omdat goed naar elkaar werd geluisterd en voorstellen op waarde werden beoordeeld. Een oproep om elkaar in waarde te laten werd op gepaste wijze ingevuld. Respect voor de inbreng van de fractiewoordvoerders en waardering voor de grotendeels gedegen antwoorden namens het college. En bij de stemming bleek dat noch coalitiepartijen, noch de oppositie partijen en bloc eensgezind stemden. Natuurlijk één zwaluw maakt nog geen zomer, maar een lichte vorm van dualisme lijkt zijn intrede te hebben gedaan in de Berkellandse raadszaal. Hulde aan college en raadsleden!

Als VVD mogen we ook tevreden zijn. Wij lieten op voorhand weten in te willen stemmen met de begroting, maar lieten ook niet na in onze inbreng te blijven pleiten voor lage lasten voor onze inwoners en een woonbeleid waar mogelijkheden zijn naar behoefte. Ons inbreng is niet tegen dovemansoren gericht. Het college maakt een draai van 180 graden. Geld wordt niet meer opgepot in allerlei reserves, maar geïnvesteerd in de samenleving. Ook het woonbeleid wordt anders ingevuld; afspraken in de regio over aantallen woningen, zijn verleden tijd; bouwen naar behoefte is nu het credo en inspelen op externe ontwikkelingen zoals de de N18 en aantrekken van de werkgelegenheid, staan op de voorgrond.

De VVD kan tevreden zijn, de hoofdpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn tot beleid verheven en kennen een groot draagvlak in de Berkellandse politieke arena. Nu nog wat betere resultaten op de diverse Berkellandse voetbalvelden en we kunnen met een gerust hart 2019 tegemoet treden.