Het PMD-plan gaat door

Het is inmiddels wel bekend dat de VVD vooral voor het nascheiden van afval is. Hierbij opgemerkt dat voorscheiden van glas, papier, kleding en GFT gewoon blijft. PMD is plan twee.

Alle nieuwe ontwikkelingen in afvalscheiding laten zien dat nascheiding efficiënter en goedkoper is. Alleen al de CO2-uitstoot van de nieuwe afvalcentrales is zoveel minder dat verkeersbewegingen van de ophaaldiensten daarbij in het niet vallen.

 

Het nascheidingssysteem is voor inwoners duidelijker en de communicatie en logistiek voor de gemeente eenvoudiger. En door de efficiëntie ervan ook nog eens beter voor het milieu. De VVD is vanuit beginselen tegen de invoering van de PMD-container, maar heeft aangegeven dat zij, indien er wordt tegemoet gekomen aan een aantal belangrijke wensen, kan leven met deze tijdelijke maatregel. Dit, omdat dit bijdraagt aan het bewustwordingsproces van de inwoners en omdat het goedkoper is dan het huidige systeem, zelfs inclusief de wissel van containers. De VVD ziet hiervan een financieel voordeel en heeft dit meegenomen in haar punten.

 

Op de drie belangrijkste punten heeft de wethouder inmiddels toezeggingen op gedaan.

 

1. De raad goed informeren over mogelijkheden van nascheiding, op bezoek gaan bij afvalverwerkers die nascheiden en naar gemeenten waar dit systeem wordt toegepast.

2. Het financieel voordeel van de aanbesteding van PMD terug naar de burger en in het afvalstoffentarief verwerken. 

3. Bij de vaststelling van de tarieven besluiten om een financiële prikkel in te bouwen om bij aansluitingen die in 2019 hun 240 L grijze container willen omruilen voor een 140 L geen omruiltarief in rekening te brengen

 

Er staan echter nog twee punten open:

 

4. Aansluitingen in het buitengebied die vóór 29 oktober 2018 hebben aangegeven geen GFT in bruikleen te willen ontvangen, minder afvalstoffenheffing te laten betalen

 

In middels is bekend het betreft hier om 135 inwoners van het buitengebied gaat. Wij vinden dat een erg klein aantal om harde toezeggingen te vragen toch vragen wij om het gebruik van de gft-container in het buiten gebied goed te blijven monitoren en indien er geen gebruik van wordt gemaakt te bezien of ook dat in de tarifering tot uitdrukking kan komen. 

 

5. Te bezien of ophaalfrequenties van GFT en PMD in zomer- en wintermaanden kunnen fluctueren op basis van verwacht aanbod van grondstof.

 

Tenslotte:

Laat helder zijn dat met de invoering van de PMD-container de VANG-doelstelling 100kg afval per huishouden niet gehaald gaat worden. In de komende periode staat er een nieuwe aanbesteding op de agenda voor het verwerken van huisafval. Laten we op tijd beginnen met de beeldvorming hoe we wel onder de 100kg per huishouden kunnen komen. De VVD denkt dat het nascheiden van afval het meeste perspectief daarvoor geeft en daarom blijven we daarop inzetten.