Vaststellen Watertakenplan Berkelland 2019 t/m 2023

Het Watertakenplan is een belangrijk plan voor onze gemeente Het geeft invulling aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente, de zorgplicht voor het afvalwater, het hemelwater en het grondwater. Er ligt een gedegen plan met een ambitie die aansluit bij het rapport Watervisie Berkelland 2030.

Het mooie van dit plan is dat het samen met het Waterschap Rijn en IJssel is opgesteld. Bovendien zijn er afspraken met Vitens, Prowonen, het IVN, de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek en LTO. Een samenwerking die door Den Haag en de provincie als voorbeeld voor andere gemeenten is getiteld. Een mooi compliment voor Berkelland.


Met dit plan is €7 miljoen gemoeid en de opbrengsten uit heffingen zijn ongeveer €6 miljoen. Dat betekent een gat van ongeveer €1 miljoen. Met de afgesproken jaarlijkse stijging van 2% zou het tarief over 7 á 8 jaar kostendekkend moeten zijn.


In de commissie heeft de VVD drie vragen gesteld.

1. Omdat er in het komende jaar verschillende onderzoeken staan gepland, waarvan de uitkomsten nieuwe maatregelen kunnen betekenen, wil de VVD graag dat dit plan volgend jaar weer terugkomt in de raad. Dan kunnen de maatregelen en aanpassingen, die bijvoorbeeld voortkomen uit deze onderzoeken, door de raad worden bekrachtigd.

2. De VVD wil dat de plannen aangevuld worden met een risicoanalyse, waardoor een helder inzicht ontstaat van risico’s, de kansen en de impact die worden gelopen bij het niet uitvoeren van voorgestelde maatregelen.

3. De VVD verzoekt het college de ambitie uit te spreken om het tarief voor de rioolheffing volgend jaar niet automatisch met 2% te verhogen en de bijdrage uit de voorziening wel met het minimaal het verwachte bedrag van 2% toeslag dus met 120.000 euro verlaagd.


Op de eerste twee punten heeft de wethouder in de commissie en aanvullend in haar brief van 7 december heldere toezeggingen gedaan. De ambitie om de 2 % verhoging van de rioolheffing niet automatisch door te voeren is nog niet uitgesproken.


De VVD is van mening dat de gemeente voorzichtig moet zijn met de afbouw van de reserves en het verhogen van het tarief wat de inwoners wordt opgelegd. Het zou goed zijn om te bezien of er efficiëntie voordelen te behalen zijn. Bijvoorbeeld uit de samenwerking met het waterschap Rijn en IJssel, zodat nu ook aan de kostenknop gedraaid kan worden. Graag zien wij van de wethouder dat zij er alles aan zal doen om de 2% verhoging van de rioolheffing niet door te voeren.