Plussenbeleid op niet-grondgebonden veehouderij

Sinds de vaststelling van het Gelders Plussenbeleid in maart 2017, konden aanvragen van niet-grondgebonden veehouderijbedrijven om hun bedrijf uit te breiden niet in behandeling worden genomen, tenzij het college van B&W erbij betrokken raakte. Een aantal verzoeken van agrariërs bleven dan ook noodgedwongen ‘op de plank liggen’.

Om ze wel in procedure te nemen, moest de raad beleidskaders vaststellen voor een gemeentelijk Plussenbeleid. Hiervoor had het college oktober 2018 een concept voor had gemaakt, dat vervolgens voor het indienen van een zienswijze ter inzage is gelegd. De raad heeft op 19 maart jl. ingestemd met een ontwerp-structuurvisie waarin de kaders zijn opgenomen om het mogelijk te maken dat vergunningen kunnen worden verleend. Met andere woorden: fatsoenlijk ondernemen is weer mogelijk. Een belangrijk besluit waarmee de VVD van harte heeft ingestemd.

Voor dat we daar mee instemden hebben we samen met OBL en het CDA ervoor gezorgd dat de betreffende ondernemers geen onnodig hoge kosten moeten dragen voor het treffen van bovenwettelijke maatregelen die de ondernemer met zijn buren in een dialoog overeen kunnen komen (dat is namelijk de essentie van het Plussenbeleid).

Op basis van de dialoog en overeenstemming over ‘plussen’ op gebied van milieu, welzijn en ruimtelijke kwaliteit kan de gemeente de vergunning verstrekken, nu ook voor situaties die voorheen niet konden. Dat de partijen GL en PvdA beweren dat de omwonenden worden benadeeld, is daarom lariekoek!

De beleidskaders krijgen in de toekomst ook hun plek in het op te stellen bestemmingsplan buitengebied. Op welke wijze dat kán, daarover gaat het college op verzoek van de VVD nog in conclaaf met de provincie. De provincie heeft zeer recent in een brief aan de gemeente laten weten dat daar meer mogelijkheden voor zijn dan waar de college tot op heden aan wil denken. Mogelijk bieden die mogelijkheden ruimte voor maatschappelijk verantwoorde uitbreidingen en verbeteringen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, brandveiligheid en dierenwelzijn. Een motie van de VVD om daar met de provincie overleg over te voeren, werd uiteindelijk ook door OBL, CDA én Gemeentebelangen gesteund. Waar men aanvankelijk zou aannemen dat ook de linkse partijen in mee zouden gaan (het gaat immers over begrippen die voor hen als sleutelbegrippen gelden), gebeurde dit niet.

Gemeente Berkelland wil naar een innovatieve, duurzame veehouderij, die kan rekenen op draagvlak vanuit zijn omgeving. Als eerste gemeente in de Achterhoek heeft Berkelland daar nu beleid voor ontwikkeld. Een belangrijke stap voor de agrarische ondernemers in ons buitengebied, maar ook voor allen die daar wonen en vertoeven.

De VVD heeft amendement ter stemmen aangeleverd om het bedrag te verlagen van 20 EUR per m2 naar 15 EUR m2 en deze werd door een meerderheid in de raad gesteund.

D66 bracht daarop een motie in waarbij uitgegaan wordt van gelijke monniken, gelijke kappen. Zij vinden dat als het bedrag verlaagd wordt, dat dit ook moet gelden voor inwoners van het buitengebied. De VVD kan zich daarin vinden en steunden daarom deze motie. Helaas heeft deze motie het uiteindelijk niet gered.


Beargumentatie het vast te stellen besluit: