Aandelen van Twence aankopen: onze overwegingen

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen 16 april is het voorstel om aandelen van Twence aan te kopen besproken. De gemeente Berkelland heeft een aanbod gehad om aandelen van Twence over te nemen van Noord-Groningen. De VVD-fractie heeft ingestemd. Hieronder onze overwegingen.

De VVD-fractie heeft bovenal aangegeven dat zij deze aankoop los ziet van de ambitie om te komen tot nascheiding van het huisafval. Een eventuele volgende contractsperiode tussen de gemeente en Twence zou hier wat de VVD betreft van af kunnen hangen.


Uit onderzoek blijkt dat nascheiding meer grondstoffen uit het huisafval haalt voor hergebruik en dat deze methode dus milieuvriendelijker, maar bovendien goedkoper is. Voor de inwoners wordt het eenvoudiger, want er blijven nog maar twee containers over. Een GFT- en een restafvalcontainer. Uit het restafval worden bij de afvalverwerker de bruikbare stoffen gehaald en de rest verbrand. Weg met die extra containers. Eenvoudige communicatie en een overzichtelijker logistiek voor de gemeente. Voor de inwoners wordt het eenvoudiger en goedkoper. Maar nogmaals: het is ook beter voor het milieu, omdat er meer grondstoffen uit het afval worden gehaald. Oftwel: nascheiding blijft voor ons een hoge prioriteit! 

De VVD is Groen, maar niet Gek. 

 

In de commissie zijn de volgende punten ingebracht:

 

Waarom zou Berkelland deze aandelen kopen?

 

• Berkelland is aandeelhouder van Twence. De aankoop, hoe beperkt ook, vergroot de invloed die we kunnen uitoefenen op het bedrijf als aandeelhouder. Dat doen we, met oog op nascheiding, graag.
• Investering in groene innovatie in de regio (kennis en gebruik van kunnen maken). Twence gaat namelijk als eerste afvalscheider in Nederland investeren in het afvangen en vervloeien van CO2.
• Het draagt bij aan onze duurzaamheidsprestaties als gemeente.

 

Wat levert het op en welke risico’s kleven daar nog aan?

 

• De aandelen kosten 4.413.083 EUR en leveren jaarlijks een dividend van ongeveer 5,6 % op (250.000 EUR).
• Gemeente Berkelland heeft als beleid dat zij haar liggende gelden niet op wilt maken, maar juist wilt laten renderen. Dat wordt nu bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) geplaatst, maar tegen een lage rente. Je bent al blij met een rente die niet negatief is! 
• Het zou goed kunnen dat we een deel van de reserves van Berkelland plaatsen bij Twence. Dat geeft zowel een maatschappelijk als een financieel rendement.

 

Wel zijn er een paar vragen die de VVD eerst beantwoord wilde zien.  Hier hebben we inmiddels antwoord op gekregen. Te weten:

 

• Welk liquiditeitsrisico loopt de gemeente? 

Met andere woorden: als het geld bij Twence wordt geplaatst, is er dan nog genoeg geld beschikbaar om de rekeningen te betalen? En als we dat niet kunnen, hoe snel kunnen we de aandelen van Twence dan weer verkopen?
Antwoord van het college
1. Er waren nu ook meerdere partijen welke geinteresseerd waren in de koop van deze aandelen. Dat zegt iets over de verhandelbaarheid ervan.
2. Stadt Munster heeft interesse, maar kan nog geen aandeelhouder worden. Hiervoor is eerst een statutenwijziging nodig. 
3. Er is ook interesse van andere marktpartijen.

 

• Welk marktrisico loopt de gemeente?

Met andere woorden: hoe groot is het risico dat de aandelen hun waardeverliezen?

 

Antwoord van het college

1. Afval blijft, dat is geen hype of iets dergelijks.
2. Doordat Twence een innovatief bedrijf is, moderniseert omtrent 'van afval naar grondstof' en de C02 afvanging, is het risico op aandeelwaardeverlies beperkt.

 

Aanvullende opmerking VVD-fractie

• Vrijdag 12 april 2019 is door Twence bekendgemaakt dat een aanbesteding is gegund aan het Noorse Aker Solutions voor de bouw van een installatie voor het afvangen en vervloeien van CO2 
• CO2 afvangen en hergebruiken, bijvoorbeeld als bemesters in de glastuinbouw is niet alleen innovatief, het is een belangrijke milieuverbetering
• CO2 als basisgrondstof kan een duurzaam alternatief zijn voor olie en gas

 


• In welke mate draagt deze aandelenkoop bij aan de klimaatdoelstellingen van de Gemeente Berkelland?


Antwoord van het college

• Twence levert energie voor ongeveer 12.000 huishoudens. Er is dus wel een bijdrage aan de klimaatdoelstelling. Echter, Berkelland heeft het beleid om deze niet mee te tellen bij haar eigen klimaatdoelstellingsbijdrage.

 

 

De VVD-fractie vindt de beantwoording afdoende en stemt in met dit voorstel.

 

Nog wel een paar aanvullende opmerkingen om invulling te geven aan het aandeelhouderschap.

 

1. Alle neveninkomsten van Twence zoals energievoorzieningen uit afvalverbranding laten bijdragen aan het verlagen van de afvalverwerking.
2. Genoegen nemen met het normale dividend van ongeveer 5,5%.  Een hoger dividend aftoppen van ten gunste een lagere afvalstoffenheffing. Dat is waar de VVD voor staat.
3. Bezien of elektriciteit van Twence haalbaar en interessant is voor Berkelland
4. Laat onderzoek doen naar de uitbestedingsmogelijkheden van nascheiding