VVD stelt vragen over betalingen GGD

De GGD Noord-Oost Gelderland (NOG) is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg (van 4 t/m 18 jaar). Zij nemen een voorliggende rol in educatie en preventie omtrent ziekten en andere ongemakken. Een belangrijke rol dus, waar we als gemeente gebruik van maken.

Wij hebben drie verschillende vragen aan de wethouder gesteld, alvorens in te stemmen met de uitgangspuntennota. Eén daarvan (zie vraag 2), hebben we van tevoren gevraagd aan de desbetreffende ambtenaar en daar hebben we schriftelijk antwoord op gekregen (zie bijlage). Deze vraag hebben we tijdens de raadsvergadering van 18 februari herhaald.


  1. In de uitgangspuntennota van de GGD NOG staat dat er technologische ontwikkelingen worden geïmplementeerd en dat dit een doorlopend proces zal zijn. Deze ontwikkelingen zullen invloed hebben op de werkwijze van de GGD NOG. Wat zal die invloed precies zijn, wordt er bijvoorbeeld verwacht dat personeel geschoold dient te worden, en is er rekening gehouden met de bedragen die in deze nota worden genoemd met die invloed.

    Antwoord van de wethouder is: Ja, er is rekening gehouden met alle invloed die technologische ontwikkelingen met zich meebrengen. Bij deze ontwikkelingen moeten we niet altijd denken aan moeilijke applicaties o.i.d., maar ook aan contact met mensen via Skype e.d.

  2. Wat doet de GGD wat wij als gemeente ook doen? M.a.w.: wat is nu precies het takenpakket van de GGD en wat is het beleid van de gemeente op jeugdgezondheidszorg en waar zit er overlapping, of waar zitten we elkaar zelfs in de weg?

    Antwoord van de wethouder: Alles wat wij wettelijk verplicht zijn, doen we. Deel daarvan laten we doen door de GGD. Er is géén sprake van overlapping, we doen niks dubbel. Soms, wanneer we vanuit gemeentelijk beleid of vanuit een bepaalde situatie die daarom vraagt, een specifieke dienst of product nodig achten, kunnen we die apart inkopen. Bij de GGD of elders.

  3. 'JouwGGD' is een product / service van GGD NOG waarin jongeren, ouderen, betrokkenen, etc. vragen kunnen stellen over van alles en nog wat dat met gezondheid te maken heeft. In het kader van preventie vinden wij dit als VVD een mooi product met meerwaarde. Wij betalen daar als gemeente aan mee. Toch zijn er 8 (!) van de 22 gemeenten binnen NOG niet mee aan 'JouwGGD'. Deze gemeenten profiteren wel van 'JouwGGD'. Wij vinden dat absurd. Waarom is dit en wat vindt de wethouder hiervan?

    Antwoord van de wethouder: Dit zou ik moeten nakijken. Ik koppel dit schriftelijk aan u terug.