Meerderheid lijkt voor de plannen nieuwbouw Staring Wildbaan

Een meerderheid van de gemeenteraad gaat instemmen met nieuwbouw van het Staring College op de Wildbaan te Borculo. Alleen D66 en PvdA lijken vooralsnog tegen te stemmen, omdat de plannen nog te veel open einden kennen.

Die open einden worden ook door andere partijen wel gezien, dat zij o.a. de voorstellen die zijn gedaan door verenigingen in het voortraject. Toch zijn zij voldoende overtuigd dat de keuze voor een nieuwe school op de Wildbaan als locatie verantwoord is. Mede gezien de grote synergievoordelen die bereikt kunnen worden met de faciliteiten voor zwem-, muziek- en sportvoorzieningen die er al op de Wildbaan zijn. Alle partijen hebben aangedrongen om in de volgende fase die synergievoordelen verder te uit te werken en de raad daarover te informeren.

De raad zal nog voor de behandeling van het voorstel tijdens de raadsvergadering van 7 juli a.s. een overzicht krijgen van alle ideeën die verenigingen daarvoor kenbaar hebben gemaakt en waar in de volgende fase invulling aan kan worden gegeven; onder meer de tennisvereniging en ‘t Timpke hebben voorstellen gedaan die nu nog niet in de plannen zijn verwerkt. Snel zal ook duidelijk moeten worden of de er in de school een gymzaal komt of dat het slimmer is die voorziening te realiseren door de sporthal ‘t Timpke uit te breiden.

Alle partijen vroegen aandacht voor een goede bereikbaarheid voor de gebruikers van de nieuwe school. De kruising Haarloseweg-Hoflaan was er daarvan één. Op verzoek van de VVD heeft de wethouder toegezegd in overleg te treden met de provincie Gelderland of een wandel-/fietstunnel onder de provinciale rondweg (N315) een oplossing is om te voorkomen dat leerlingen naar de school allerlei gevaarlijke ‘sluiproutes’ nemen om de school te bereiken. Ook zou hiermee o.a. woonwijk Hambroek minder fietsverkeer kennen.

De locatie Beukenlaan zal in eerste instantie nog als uitvalbasis fungeren, omdat in het begin nog meer leerlingen op het Staring zullen zitten dan waarvoor gebouwd wordt (met oog op demografische krimp). Op initiatief van Gemeentebelangen, OBL en de VVD is toegezegd in een vroegtijdig stadium voorbereidingen te treffen rondom die locatie. Om het bijvoorbeeld in te zetten voor woningbouw of het gebouw te renoveren en appartementen in te richten. Datzelfde is gevraagd voor de te slopen locatie aan de Herenlaan.

De VVD heeft gevraagd in de ontwerpfase ook te bekijken welke functie(s) voor het ‘oude-Gamma-terrein’ in aanmerking kunnen komen; de wethouder heeft toegezegd daar naar te kijken.

Omdat in de plannen door een inspreker de opslag en gebruik van chloorbleekloog en zwavelzuur bij het zwembad ‘t Timpke als risicofactor is aangeduid, is gevraagd om vóór de bouw van de school hiervoor een oplossing te bedenken en deze risico’s te vervangen door het plaatsen van een systeem van zout-elektrolyse.

Het ziet er naar uit dat een meerderheid van de gemeenteraad op 7 juli a.s. in zal stemmen met de locatie en ca. 14 miljoen euro beschikbaar stelt om de bouw van de school op de Wildbaan verder voor te bereiden en mogelijk te maken. In het bijzonder de PvdA heeft aangedrongen de school zo duurzaam mogelijk te maken, meerdere partijen, waaronder de VVD, hebben hen daarin gelijk gegeven. Andere partijen drongen aan dan ook de vele open einden die aan het plannen nog kleven, te verduidelijken voordat bouw van de school wordt aanbesteed.