Als gemeente meer doen om de onrust weg te nemen omtrent initiatieven windenergie

BERKELLAND - De informatieavonden omtrent het initiatief Avinstuw deden nieuwe, serieuze vragen rijzen met betrekking tot de haalbaarheid, schadelijkheid en wenselijkheid van duurzame energieopwekking via wind-op-land. Kern van het betoog van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie was dat het initiatief Avinkstuw slechts 1,6% aan de duurzame energiebehoefte voor 2030 zou bijdragen, wat overeenkwam met het bewezen netto rendement van wind-op-landenergie van 0,2%. "Zonder overheidssubsidies zou niemand in wind-op-land investeren", hield dr. Fred Jansen zijn toebehoorders voor. In een reactie geeft de VVD aan dat de gemeente meer zou moeten doen om de onrust over windturbines weg te nemen.

Na afloop van de avonden is zowel aan de gemeente als aan de twee op donderdagavond aanwezige raadsleden Wim Klein Willink (VVD) en Frank Jonk (CDA) om een reactie verzocht. Onder meer is gevraagd naar het bedrijfs- en sociaaleconomisch model van wind-op-land, de zeer geringe bijdrage voor de energieambities van de gemeente en de mogelijke gezondheidsschade voor de inwoners. Uit niets blijkt dat de gemeente zich wil verdiepen in de uitkomsten van de presentaties van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie en arts/ouderenspecialist dr. Dirk van Noort. De gemeente Berkelland verwijst naar het door de raad vastgestelde RODE-beleid en naar informatie op de website van de gemeente Berkelland. 'De trend is dat windmolens per jaar tien meter hoger worden, het is een kwestie van smaak, we moeten wennen aan de zichtbaarheid van energietransitie in het landschap', schrijft de gemeente op de website. Voortdurend wordt verwezen naar de ambitie van 2030 en de gemaakte afspraken. Daar lijkt een factor haast in te zitten, hoewel de gemeente op de site ook aangeeft dat er niets aan de hand is als 2030 niet gehaald wordt. Toch, ondanks de opschudding die de ambitie veroorzaakt onder inwoners, is er geen enkele verwijzing naar een teruggang naar de tekentafel. Het gebrek aan participatie dat op de infoavonden naar voren kwam, wordt eveneens afgedaan met de uitgangspunten van het RODE-beleid. Evenwel vermeldt de website dat de gemeente de werking van het RODE-beleid goed in de gaten houdt en indien nodig aanpast. Verder meldt de gemeente gehouden te zijn aan regionale, provinciale, landelijke en Europese afspraken wat betreft energietransitie. Voor de regio geldt dat de transitie pas in 2050 voltooid moet zijn. Onnodige haast is dus niet geboden, vinden velen, goed onderzoek naar alternatieven zoals kernenergie wel.

Dat laatste vindt ook VVD-raadslid Wim Klein Willink. Hij stelt dat de VVD liever kernenergie dan windturbines heeft, maar noemt kernenergie een landelijke discussie, geen lokale. Bovendien maakt de partij deel uit van de gemeenteraad en die heeft het RODE-beleid vastgesteld. “…op voorhand staan we nog niet afwijzend tegenover het plan, mede ook omdat we als politieke partij ook nog niet zijn geïnformeerd door de initiatiefnemers.” In het RODE-beleid wordt uitgegaan van een transitie met behulp van zonnepanelen op daken, zonneakkers en windmolens. Deze volgorde vind hij belangrijk, maar het moet uiteindelijk wel een mix worden. Hij gaf tevens aan dat de uitkomsten van de informatieavond deels nieuw waren voor hem en zeker ook meegenomen worden in de afweging van de VVD met betrekking tot wel of geen windturbines. In dit verband wees hij ook op het voorbeeld van Windpark Spuit in de Hoekse Waard dat veel commotie teweeg brengt. Voorop staat voor hem het draagvlak bij de burger, wat volgens hem op dit moment ver te zoeken is gezien de ontstane onrust. Hij pleit daarom voor een stukje bezinning en een beter participatieproces. “Wellicht is het verstandig van de initiatiefnemers om een pas op de plaats te maken, zij krijgen op dit moment ook het nodige voor de kiezen; ook persoonlijk. Misschien is hier een rol voor de gemeente weggelegd om het voortouw te nemen gezien de grote impact.”

Het CDA heeft geen reactie gegeven.

Dit was een artikel van Achterhoek Nieuws: rechtstreeks naar de bron.