VVD: we kunnen geen goede keuze maken qua locatie sporthal Ruurlo

Tijdens de commissievergadering van 12 januari is gesproken over de nieuwe sporthal in Ruurlo. Wel of niet bij de Meene? Wat ons betreft is het niet zo simpel!

© RVG Ruurlo

In de raadsvergadering van 25 november 2020 hebben we als raad unaniem gekozen voor een werk- en vergaderwijze waarin wij als raad onze volks vertegenwoordigende rol meer inhoud kunnen geven. Naast een ander vergaderstelsel, waarbij inwoners en instellingen beter worden betrokken in de voorbereiding van onze besluiten, hebben we ons voorgenomen bij belangrijke dossiers steeds in overweging te nemen hoe wij inzichten van inwoners, verenigingen en dorpsorganisaties meewegen in onze beeld- en besluitvorming. Wees te allen tijde duidelijk in welke gevallen, op welke wijze, wanneer en waar inwoners worden betrokken en geef ook duidelijk de momenten aan waar de verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid is van college en/of raad.

 

Alle documenten die we als raad ten behoeve van de besluitvorming over dit raadsvoorstel hebben ontvangen, geven onze fractie geen eenduidig beeld hoe het proces naar onze besluitvorming toe, is verlopen. Daar waar in het begin van het proces (2018) de verantwoordelijkheid hiervan grotendeels was belegd bij de ingestelde kerngroep, wordt het in de loop van 2019 onduidelijk wie zich waarvoor verantwoordelijk mocht voelen. Daar waar de concept-rapportage haalbaarheidsonderzoek van januari 2019 (zie hier) nog een product lijkt van de kerngroep, kan dat niet meer worden gesteld van de memo’s die nadien zijn verschenen en die - zonder dat de kerngroep van de inhoud van die memo’s op de hoogte was - aanleiding hebben gegeven tot veranderde inzichten in het college, zeker waar dat de keuze van de meest gewenste locatie van de nieuwe sporthal betrof.

 

Daar waar het onderzoeksbureau M3V in 2019 adviseert voor de locatie de Nieuwe Weg, kiest uw college voor realisatie van nieuwbouw op de bestaande binnensportlocaties. Om vervolgens op basis van een intern memo d.d. 21 april 2020 (zie hier), waarvan de kerngroep geen kennis droeg, een voorkeur uit te spreken voor de locatie de Meene. Bij die besluitvorming in uw college is voorbij gegaan aan de wens van de kerngroep om voor de definitieve locatiekeuze of een kortlopend participatieproces met stakeholders te voeren (optie 2 uit de memo) of een wat langer durend participatieproces met inwoners (optie 3) om tot een zo breed gedragen besluit te komen voor de realisatie van de nieuwe binnensportvoorziening.

 

Het raadsvoorstel roept de suggestie op dat de kerngroep geen keuze kon maken uit de twee locaties die uiteindelijk in beeld waren. Onvermeld is dat de kerngroep een voorkeur had voor nog een participatieproces waarna die keuze, op basis van alle pro’s en contra’s, verantwoord kon worden genomen. Onvermeld is tevens dat, door uw keuze voor de Meene, de kerngroep in juni 2020 haar opdracht heeft teruggegeven!

 

Hoewel de VVD ten spoedigste een besluit wil nemen, knaagt het als we - ook in het licht van hoe we een soortgelijk proces voor de locatiekeuze van het Staring College wel zo hebben aangepakt - de mogelijke locaties zonder meedenken van de inwoners van Ruurlo, tegen elkaar afwegen en zoals nu uw college voorstelt, te kiezen voor één van de locaties en dan pas te onderzoeken welke belemmeringen zich voor deze locatie voordoen.

 

Daar komt bij dat ook door insprekers, niet in het minste namens de sportverenigingen, daarvoor alsnog wordt gepleit, maar ook dat, gezien de inbreng van de voetbalvereniging, niet alle mogelijkheden op de locaties zijn verkend.

 

Het zijn deze overwegingen, in het bijzonder dat wij de samenleving willen betrekken bij onze besluitvorming, dat wij het nu niet verstandig vinden de nadere uitwerking uitsluitend te beperken tot de locatie de Meene. Voor deze locatie pleiten enkele overwegingen, die ook wij zien, maar kennen ook aspecten die mogelijk extra investeringen vragen, waarop geen zicht is en vragen om medewerking die mogelijk moeizaam kan worden verkregen. Als het participatieproces, zoals de kerngroep voorstond, leidt tot een bevestiging van de locatie de Meene, dan kunnen we ook verantwoord met elkaar tot dat besluit komen en de extra inspanningen die dat mogelijk vragen, ook gezamenlijk dragen.