Inbreng VVD in raadsvergadering over Walemaatsweg

In de raadscommissie van 6 januari jl. was onze fractie al duidelijk: We stemmen in met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Daarmee is voor het college de weg vrij om een ontwerp-besluit voor de aangevraagde omgevingsvergunning voor de uitbreiding ter inzage te leggen. Immers het college zegt dat er geen ruimtelijke beperkingen zijn om dat niet te doen.


Dat hebben we ook al eerder op 13 oktober 2020 aangehaald en in feite zijn er geen nieuwe aspecten die daarvoor relevant zijn. De extra procedure die nu is bewandeld was in feite overbodig en die dient geen navolging bij een volgende aanvraag om een omgevingsvergunning.

Met het CDA, GB en OBL delen we oprecht de opvatting en overtuiging dat de aanvraag past binnen de wettelijke kaders en het Plussenbeleid zoals de raad dat heeft vastgesteld. De inmiddels door de provincie verstrekte Nb-gunning bevestigt deze opvatting.

De VVD waardeert dat de maatschap bereid is met een ‘gesmoorde klepconstructie’ de geuremissie vanuit de bestaande vleesvarkensstal te beperken, een aanpassing die volgens uw college meer effect heeft op de geurbelasting dan een standaard luchtwasser en aanzienlijk minder kosten met zich meebrengt. De maatschap is daartoe niet verplicht, maar hoopt hiermee de omwonenden tegemoet te komen en eventuele bezwaren tegen de omgevingsvergunning te voorkomen. Het is een handreiking aan de buurt en het is aan de omwonenden die op waarde te schatten.

Een wens om een dergelijke ‘gesmoorde klepconstructie’ ook toe te voegen aan beide luchtwasser in de nieuwe stal, kent een investering van ruim 30.000 Euro en biedt op adresniveau van de omwonenden maar een zeer beperkte extra geuremissie t.o.v. de plusmaatregelen die de maatschap neemt. Veel extra geld dus met maar weinig effect. Het idee van D66 om die investeringskosten maar voor rekening van de gemeente te nemen, is geen oplossing, nog afgezien van de vraag of dit niet als staatssteun kan worden aangemerkt.

Nee, als de raad wat voor de maatschap en de omwonenden willen betekenen, dan moet er een weg worden gevonden om op kosten van gemeente, provincie of rijk op de bestaande vleesvarkensstal een luchtwasser te plaatsen, die echt zoden aan de dijk zet. Daarmee is ruim 150.000 Euro mee gemoeid. Dan doe je wat, al het andere is onnodig en volstrekt zonde van het geld. Dat kan los van het vergunningstraject dat nu aan de orde is. Daar zouden inspanningen op gericht moeten zijn. Dat kan altijd nog in goed overleg met maatschap en omwonenden. Maar dan moet eerst ‘de lucht’ tussen hen geklaard zijn!