VVD en D66 stellen vragen over terugkoop locatie Het Assink lyceum

Scholengemeenschap Het Assink lyceum sluit de deuren van de locatie aan de Julianastraat te Neede. De eerste terugkoop-optie ligt bij gemeente Berkelland. Het pand kan worden teruggekocht voor een bedrag van € 128.400,-. De VVD vindt dit een mooi bedrag, maar heeft daarbij - samen met D66 - wel enkele zorgen. Kevin Hauser (VVD) en Jolanda Kuipers (D66) hebben daarom schriftelijke vragen gesteld.

In opleveringsstukken uit maart 2004 is opgemaakt dat de gemeente het voorkeursrecht tot terugkoop heeft. In de zogeheten akte van levering staat een bedrag van € 10.000,- genoemd als koopprijs, aan te vullen met de marktwaarde van de gedane investeringen. Die marktwaarde is contractueel bepaald op het investeringsbedrag minus 4% afschrijving per jaar. Volgens opgave van Het Assink lyceum bedroeg de initiële investering in 2004 € 370.000,-. De marktwaarde is bepaald op € 118.400,- (€ 370.000,- minus 17 jaar x 4%). Totaal bedraagt de koopsom € 10.000,- + € 118.400,- = € 128.400,-.

Het sluiten van een instroomlocatie van het VO in Neede, is volgens de VVD en D66 wel een twijfelachtige: komt dit niet op een verkeerd moment? Dat heeft te maken met voorname woningbouwplannen van de gemeente en de huidige demografische ontwikkelingen; steeds meer mensen vinden de Achterhoek een prettige plek om te wonen en we zien daarom een behoorlijke afname in de krimp. Dat zou op den duur kunnen zorgen voor ook een stijging in het leerlingaantal en dat betekent dan weer meer vraag naar onderwijshuisvesting. Een school (in goede staat!) sluiten, daar zetten wij dan vraagtekens bij. We hebben schriftelijk opheldering gevraagd of hierover is nagedacht.

We maken ons ook zorgen over de leerlingpopulatie. Nu er een instroomlocatie verdwijnt in Neede, hebben leerlingen de keuze uit twee locaties die vrijwel op dezelfde afstand liggen: Eibergen (Rekkenseweg) en Borculo (Het Staring College). De raad heeft in 2020 ingestemd met nieuwbouw voor Het Staring College in Borculo en we weten uit allerlei casussen en onderzoeken dat nieuwbouw een hoog aantal nieuwe leerlingen trekt. Wij vragen ons af of de stroom naar Borculo dan zo groot wordt, dat men daar met groeiende huisvestingsvraag zit. Deze zorg werkt ook de andere kant op: de instroom van Neede verdwijnt en moet worden opgevangen in Eibergen; ontstaat daar dan geen nieuwe huisvestingsvraag, of kan deze locatie zoveel instroom aan?

Tot slot. In de argumentatie van de terugkoop worden ook de plannen aangehaald die de gemeente heeft m.b.t. huisvesting van het primair onderwijs (het IHP genoemd - Integraal Huisvestingsplan). Twee scholen worden specifiek genoemd als mogelijke nieuwe bewoners van het Assink-pand, terwijl we daar als raad nog niets van weten. We vragen in de formulering daarom om opheldering: wat vinden de betrokken schoolbesturen van dit plan? Als twee basisscholen in een bestaand pand moeten trekken, betekent dat dan niet automatisch dat je je onderwijsvisie en -invulling moet aanpassen aan de mogelijkheden én beperkingen dat het pand biedt? Van de discussie rondom de vaststelling van het IHP kunnen we ons herinneren dat de besturen van de Kard. Alferinkschool en OBS De Marke erg teleurgesteld waren dat zij (overigens, zonder medeweten) ineens uit de nieuwbouwfase waren gehaald. Het e.e.a. rijmt niet helemaal, vinden wij.

Schriftelijke vragen worden meestal binnen een week beantwoord. Gezien dit punt op de agenda van de raadsvergadering van 16 maart a.s. staat, verwachten wij ook geen uitstel.