Berkel-streek!

Met de groots mogelijke meerderheid is in de gemeenteraad van Berkelland een motie aangenomen om als gemeente weer zelf regie te nemen in de energietransitie. Niet om, zoals GroenLinks en CDA op hun websites laten weten, een stop te zetten op de aanleg van zonneparken en windturbines. Wel om eerst met alle Achterhoekse gemeenten een strategie af te spreken welke doelstelling we met elkaar in de Achterhoek nastreven en hoe en waar we dat willen bereiken. We leggen uit wat de motie precies is en uiteraard het waarom ervan.

De raad neemt daarmee afstand van de in de vorige raadsperiode afgesproken uitnodiging aan marktpartijen om zowel voor zon (op cultuurgrond) als voor wind, met initiatieven te komen. Voor zon maakt dat in feite niet veel uit, omdat vergunde en al lopende initiatieven samen ca. 128 ha. van de maximaal gewenste 140 ha. omhelzen; voor wind in feite ook niet, omdat initiatieven daarvoor al op ‘on hold’ zijn gezet, omdat de raad eerst zijn eigen RODE-beleid uit 2018 wil herijken.

De raad neemt daarentegen nu wel het initiatief om in het kader van het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES Achterhoek) af te stappen van het in 2013 gesloten Akkoord van Groenlo en te bezien of het bestuurlijk niet verstandiger is een doelstelling na te streven die dichter bij het landelijk klimaatakkoord en/of het Gelders Energieakkoord ligt. Dat is het doel van de motie! De bestuurders in de RES-stuurgroep worden door de motie opgeroepen om zich daarover te buigen en daarover klare wijn te schenken in de RES 1.0 Achterhoek, waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd.

Dat die discussie ook in andere gemeenteraden speelt is duidelijk; op hetzelfde moment als in Berkelland is ook in de gemeente Oost-Gelre een soortgelijke motie aangenomen. Het is nu aan onze wethouders om de motie uit te voeren en te vertalen naar een aangepaste doelstelling in de RES 1.0 Achterhoek, die in de herfst in de raden wordt besproken. Het is ook juist dat wethouder Ter Denge de raad uitdaagde de overwegingen in de motie nader te duiden en aan te geven welke vertaalslag die moeten krijgen in de herijking van het Berkellandse RODE-beleid. Nog genoeg om met elkaar te bespreken dus!

Dat de motie tevens een oproep is om nog eens zelf na te denken wat de rol van de gemeente is in de energietransitie, is evident. Een beleid met alleen maar lasten, biedt geen perspectief. De hand zelf aan de ploeg slaan, zelf de opwek ter hand te nemen, mogelijk ook zelf de opbrengsten vergaren, net als vroeger met de oprichting van de energiemaatschappij de Berkelstreek. Dat initiatief destijds heeft de gemeente veel opgeleverd. Ook dat wordt met de motie bedoeld: Regie in de energietransitie.

Succes kent vaak vele vaders. Dat impliciet ook een pas op de plaats wordt gemaakt voor nieuwe initiatieven voor zonneparken, zoals het CDA maar ook andere partijen al wilden, is juist. Maar het is een verkeerde voorstelling van zaken van het CDA dat zij aan de basis heeft gestaan van deze motie; de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het CDA als laatste partij langszij kwam.

Dat GroenLinks een andere strategie nastreeft, mag. Dat past ook bij deze partij. En terecht spreekt GroenLinks andere partijen nu op aan om ook bij andere beleidsvelden zo krachtig te zijn.

De raadsleden die aan de basis hebben gestaan van deze motie, legden wel hun oor te luister wat de laatste maanden door inwoners indringend naar voren is gebracht. Door buurtschappen, door SOVW en door inwoners op social media. Zij zitten niet voor niets als volksvertegenwoordiger in de raad. Niet om de populist uit te hangen, maar door verantwoord te besturen in het belang van de gehele gemeenschap.