Motie voor beleidsdocument sport haalt het niet.

De VVD heeft een motie ingediend die het college vraagt om een Sportvisie voor de gemeente Berkelland te ontwikkelen. De gemeente heeft nu geen visie- of beleidsdocument. De VVD-motie die vraagt om een visie/beleidsdocument sport voor de gemeente Berkelland haalde het niet.

Gemakshalve verwijst de portefeuillehouder naar het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord wat door verschillende partijen in 2020 is ondertekend. Het lokaal Beweeg en Sportakkoord is een prima initiatief, dat onder andere door de Berkellandse Sportfederatie wordt vormgegeven. Maar dat niet door de Gemeenteraad is behandeld.

In mei 2019 is wel “Het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in beweging 2020-2030” door de gemeente Raad geakkordeerd. Het regionaal beweeg- en sportakkoord geeft uitvoering aan provinciaal en landelijk beleid en versterkt de thematafel ‘de gezondste regio”.

Maar aan welk gemeentelijk beleid geeft het sport akkoord uitvoering. Welke doelen wil de gemeente Berkelland behalen, waar worden accenten gelegd. Hoe kan investeren in de sport bijdragen aan het verlagen van de kosten in de zorg.

De gemeente Berkelland heeft geen eigen visie of beleid vastgesteld. Zij omarmt het Sportakkoord zonder te kunnen toetsen of de resultaten bijdragen aan de eigen doelstellingen van de gemeente. Bovendien staat er een bezuiniging op Sport in de meerjarenbegroting. Wanneer de Gemeente Berkelland geen beleidsdocument heeft, is het onmogelijk vanuit beleid invulling te geven aan deze bezuinigingen. Het wordt dan een loterij of we doen maar wat!


Het is jammer dat er nog geen draagvlak is binnen de gemeenteraad. De VVD zal dit punt blijven agenderen.