Mileu & groen

Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen heel goed hand in hand gaan. De landschappelijke schoonheid van ons coulisselandschap en de bossen en andere natuurgebieden in de Achterhoek zijn een waardevol bezit. Ook in economische zin.

De VVD gelooft in de in de kracht van onze streek en onze mooie natuur. We moeten ons inspannen om de schoonheid van ons landschap te behouden, mede vanuit toeristisch economisch perspectief. Een verdere uitbouw van het toerisme en recreatie stimuleren levert schone bedrijvigheid en nieuwe banen op. Agrarische bedrijven en landbouwgrond maken ook deel uit van ons landschap. Wij vinden dat landbouwgrond ook landbouwgrond moet blijven, in de zin dat zonneparken en windmolens agrarische activiteiten niet mogen verdringen.

De VVD vindt het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Dat doen wij in het belang van elke Achterhoeker, jong en oud. Duurzaamheid en het bevorderen van een circulaire economie biedt ook in onze regio een kans voor economische ontwikkeling. De gemeente moet dit stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op het eenvoudiger maken van procedures. Door daar goed op in te spelen kunnen bedrijven ook helpen natuur en milieu te beschermen. Projecten rondom windmolens, zonneparken en andere vergelijkbare projecten verdienen planologische steun, maar dienen de eigen broek op te houden. De VVD gelooft niet dat subsidies er voor zorgen dat duurzame initiatieven sneller tot stand komt, maar is wel voor duurzaamheidsleningen, die kunnen worden verstrekt aan inwoners of ondernemers uit het midden- en klein bedrijf.

Daarbij wil de VVD ruimte geven aan innovatieve mobiliteitsvormen. Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om je te verplaatsen, en dat geldt bij uitstek voor de plattelandsregio die wij zijn. De gemeente werkt daarom actief en welwillend mee aan de plaatsing van voldoende oplaadpunten, bijvoorbeeld door planologische belemmeringen weg te nemen en procedures te versnellen.

De VVD vindt dat de regio Achterhoek een proeftuin moet worden voor zelfrijdende auto’s.