Werken

Betaald werk is van groot belang, zowel voor de individuele mens als voor de samenleving. Met werken wordt geld verdiend om een goed leven te leiden. Werk zorgt voor contact met andere mensen, leidt tot zelfstandigheid en een groei van het gevoel van eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van de samenleving.

De VVD vindt het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom faciliteert de gemeente de vestiging van nieuwe bedrijven door planologisch voldoende ruimte ter beschikking te stellen, zorg te dragen voor het behoud van voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur en gezondheidszorg, de fysieke en digitale bereikbaarheid te maximaliseren en door het wegnemen van bureaucratische belemmeringen.

Een middel om de vestiging van nieuwe bedrijven aantrekkelijk te maken is het verlagen van de grondprijs. Dit levert meer op dan braakliggende grond.

De gemeente moet zoveel mogelijk opdrachten aan ondernemers uit de Achterhoek te verstrekken of bij aanbestedingen de inzet van lokale bedrijven en inwoners deel te laten maken van het programma van eisen.

De gemeente heeft de taak om te zorgen dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn of vanwege een andere omstandigheid een afstand tot de arbeidsmarkt hebben moeten de gelegenheid krijgen aan het werk te gaan. We stimuleren altijd dat mensen kunnen werken, lukt dat niet dan zorgt de gemeente voor een passend. vangnet. Mensen die tijdelijk of door een beperking echt niet kunnen werken, die verdienen een vangnet in de vorm van een uitkering en bij werkloosheid dient er een tijdelijk steuntje in de rug te zijn om snel weer aan de slag te komen.

De VVD vindt dat we voor het ontvangen van een bijstandsuitkering ook een tegenprestatie mogen verwachten. Wie een bijstandsuitkering krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verdient een sanctie.

Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren en de zogenaamde “armoedeval” veroorzaken, krijgen niet de steun van de VVD en moeten verdwijnen.