Zorg

De VVD vindt dat iedereen goede zorg verdient. Als je gezondheid in de steek laat moet je erop kunnen vertrouwen dat we elkaar helpen. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers dat als eerste doen. Als er een noodzaak is om verdergaande hulp te verstrekken, staan professionele medewerkers klaar om die ondersteuning aanvullend te geven aan diegenen die dat behoeven.

De VVD wil dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, een eigen leefomgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. De VVD ondersteunt ook daarom initiatieven voor zorg op kleine schaal. De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden de wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke, ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.

We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij  overbelast raken. De VVD vindt dat de gemeente gebruik moet maken van zogeheten mantelzorgwaardering om een financiële tegemoetkoming te geven en draagt bij aan het realiseren van een steunpunt. De gemeente zorgt, door vergaande professionalisering van de inkoop van zorg en samenwerking met andere Achterhoekse gemeenten waar dat mogelijk is, voor een scherp inkoopbeleid, waardoor de verstrekte zorg effectief en kostenefficiënt kan worden geleverd. De VVD vindt het eerlijk dat je eigen bijdrage aan de door de gemeente verstrekte zorg passend naar rato van het inkomen.

De VVD stelt zich op het standpunt dat de kosten die binnen het totaal van de gemeentelijke taken op het gebied van zorg worden gemaakt maximaal hetgeen is dat op dit gebied van rijkswege en uit de eigen bijdragen wordt ontvangen. Op het moment dat het budget dat zo ontstaat dreigt te worden overschreden dient de gemeente middels efficiëntiemaatregelen tot ombuigingen te komen.

Voorlichting over het voorkomen van gezondheidsrisico’s, andere op preventie gerichte maatregelen en stimulering van sportbeoefening zijn een vast onderdeel van het gemeentelijk beleid. We willen voor problemen die we signaleren in de samenleving de verbinding leggen tussen verenigingen en gemeente om zo tot creatieve oplossingen te komen en daar hebben we ook geld voor over. De VVD staat ervoor om voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur en gezondheidszorg in de Achterhoek zoveel mogelijk te behouden en zo dicht mogelijk bij de inwoners beschikbaar te maken.