Coalitieakkoord '18-'22: Samen investeren in Berkelland

Samen investeren in Berkelland. Met dit motto heeft de VVD in het coalitieprogramma 2018-2022 onze speerpunten uit ons verkiezingsprogramma verzilverd: lagere lasten voor de inwoners, woningbouw waar nodig en ruimte voor economisch ontwikkeling, ook voor de landbouw in het buitengebied.


Onze speerpunten zijn duidelijk herkenbaar. Naast lagere lasten, 10% minder OZB voor inwoners, bedrijven en verenigingen (4,5 miljoen euro), investeren we in deze coalitieperiode extra in duurzaamheid (5 miljoen), in winkelcentra (4 miljoen), in de openbare ruimte, in het bijzonder onderhoud wegen in het buitengebied (3,5 miljoen), in wijk- en kerngericht werken (2,5 miljoen), om de doelstelling van energieneutraal mogelijk te maken (2 miljoen), om asbest (1 miljoen) en vrijkomende gebouwen te saneren. We potten deze periode niet op, maar zetten onze reserves in om lasten te verlagen en voor investeringen in de samenleving. Niet alleen met geld van ons, maar ook van rijk en provincie. En we laten inwoners niet méér betalen, maar minder!

De coalitie gaat ook voor een andere gemeente. Een gemeente die meer overlaat aan de samenleving, die aan wijken en kernen budgetten geeft, die meedenkt, die de samenleving echt opzoekt, niet alleen bestuurlijk maar ook door de medewerkers (met handgeld). Om de betrokkenheid met de inwoners te vergroten moet ook de raad veranderen, niet intern gericht, alleen maar in het gemeentehuis, maar juist naar de inwoners toe. Om de inwoners meer te betrekken denken we ook aan het afschaffen van commissievergaderingen, om in plaats daarvan meer op locatie met inwoners van gedachten wisselen om vervolgens in de raad te besluiten. Geen dubbelvergaderwerk, maar meer betrokkenheid en ophalen wat echt leeft in de samenleving.

Als VVD zijn we zeer content met deze beleidswijzigingen. Ook is afgesproken zo snel mogelijk het bestemmingsplan buitengebied af te ronden, mét als nieuw uitgangspunt woningsplitsing en zónder een strenger geurbeleid. Daarvoor is een nieuw voorontwerp nodig. Dat kost tijd, maar dat biedt tegelijkertijd de mogelijkheid ook het Gelders Plussenbeleid in onze gemeente vorm te geven.

Uiteraard hebben we ons ingezet om de woonlasten te beperken; het zal al een hele toer worden om de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing in de hand te houden. Om de totale lasten niet te laten stijgen is er ruimte gevonden om de onroerend zaak belasting met ca. 10% te verlagen, ruim 50 euro voor een gemiddeld huishouden. Daarnaast zorgen de investeringen in de samenleving ervoor dat de inwoners ook indirect minder aan de gemeente kwijt zijn.

Lagere lasten, meer investeringen, maar ook het krijgen van zorg die de inwoner past, vragen om een verantwoord financieel beleid. Met de aantrekkende economie mogen we verwachten dat we meer geld krijgen van het rijk, maar het huishoudboekje moet wel klóppen. Oók in meerjarigperspectief. Gelukkig zijn bezuinigingen op voorhand niet nodig, maar de vinger blijft aan de pols. Het moet allemaal wel kúnnen. Een uitdaging voor het college.

Met de net geopende N18 verwachten we in onze gemeente een boost aan ontwikkelingen: Vraag naar woningbouw, vraag naar bedrijventerreinen, vraag naar ontspanning. Een echte kentering met het verleden. Daarvoor is een krachtig economisch beleid nodig, gericht op duurzaamheid, met een goede fysieke en digitale bereikbaarheid. Fysiek willen we eindelijk werk maken van een betere verbinding tussen het bedrijventerrein de Laarberg en de A1, met een ‘slimme’ oplossing én doorgaan met onze bedrijventerreinen duurzaam her in te richten, voortbordurend op de enthousiaste initiatieven van BV. Platform Berkelland.

Ook voor de woningbouw is gekozen voor een andere aanpak. Afspraken in de regio zijn alleen nog relevant om met gelden van de provincie een transitie mogelijk te maken, bouwen naar behoefte in kleine en grote kernen kent geen grenzen. Met de opwaarderingen van de winkelcentra gaan we door, met extra middelen, om plannen af te maken of om in te spelen op effecten van externe ontwikkelingen zoals in Ruurlo museum More en mogelijk in Borculo ronde de Hambroekplas.

Dit is een heel ander programma, past ook in de tijd die voor ons ligt. Daarvoor willen we verantwoording nemen. Door in het college met CDA en GB positie in te nemen en te werken aan een duurzame economie en investeringen in de samenleving. Onze wethouder Gerjan Teselink gaat daarvoor, net als de fractie van de VVD.


Voor een overzicht van de voor ons belangrijkste punten in het coalitieakkoord, zie bijlage.