Participatie, transparantie en betaalbaar: onze insteek m.b.t. de nieuwe sporthal in Ruurlo

De VVD heeft gevraagd om het raadsvoorstel van 19 januari jl. met betrekking tot de locatiekeuze van de nieuwe sporthal te heroverwegen. Gelukkig stond de VVD daar niet alleen in, ook de oppositiepartijen deelden onze mening. Wethouder Bosman heeft vervolgens een voorstel gedaan aan de raad, om wegens twijfels over het draagvlak en de onderbouwing voor de voorkeurslocatie, geen besluit te nemen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad unaniem besloten het punt van de agenda te halen en de wethouder in de gelegenheid te stellen met een nieuw voorstel te komen, waarin de locatiekeuze opnieuw wordt onderzocht in participatie met alle stakeholders.

© Nieuwsuitberkelland.nl

Wat ons betreft heeft de wethouder geluisterd naar de raad en ligt er een prima voorstel. De VVD vindt dat het onderzoek voor de locatie, een taak van het college. Te zijner tijd zal het uiteindelijke voorstel voor de locatiekeuze door ons worden beoordeeld op basis van argumentatie en onderbouwing.

Tijdens de commissie Bestuur & Sociaal hebben wij nog wel een aantal kanttekeningen geplaatst. Te weten:

· De VVD ziet graag dat na het participatietraject, maar vóór de start het locatieonderzoek, de wegingsfactoren worden vastgesteld. Dit bevordert de objectiviteit in het proces.

· Zorg ervoor dat er aan het begin van fase 2 schetsontwerpen voor de locaties zijn, zodat in het onderzoek deze ontwerpen kunnen worden meegenomen. Het ontwerp en de situering van de nieuwe sporthal is bepalend voor onder andere infrastructuur en hinder voor omwonenden.

· Graag zien wij in volledige transparantie hoe er op de verschillende locaties de exploitatie van de sporthal uitziet. En bovendien waar eventuele synergievoordelen te behalen zijn.

De VVD hecht eraan dat kosten transparant zijn en de lasten voor de inwoners van Berkelland niet onnodig hoog! Daarnaast mag het niet zo zijn dat subsidies, opbrengsten of inkomsten voor de sporthal ten gunste voor het zwembad wordt gebruikt, zonder dat dit een duidelijke beleidskeuze is van de gemeente. Het kan niet zo zijn dat de binnensport het zwembad gaat subsidiëren!

· In het voorstel heeft de wethouder het over de rol van de gemeenteraad in de verschillende fases. De VVD is het met haar eens dat het participatieproces vooral met inwoners en stakeholders moet worden gedaan. Raadsleden hebben een controlerende taak of dat goed en in voldoende mate is gedaan. De VVD stelt voor om na iedere fase de raad te informeren over het resultaat. Dit zou kunnen middels een raadsbrief of een tussenrapportage in de commissie.

Onder aan de streep vindt de VVD dat het voorstel er goed uitziet en dat het een basis is voor een goed resultaat. Waar het uiteindelijk allemaal om gaat is dat de locatie voor de nieuwe sporthal op basis van goede argumenten wordt onderbouwd.