Wonen

De komende tijd zullen alle gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsplan een visie moeten ontwikkelen op de ruimtelijke invulling van de Achterhoek en de kernen. Dat is bij uitstek een gelegenheid om na te denken over het wonen, werken en leven in onze regio.


Tussen de provincie Gelderland en de gemeenten in de Achterhoek zijn afspraken gemaakt over het maximaal aantal te bouwen woningen in de regio. Deze afspraken zijn vastgelegd in de regionale woonvisie. Hierdoor is het bouwen van nieuwe woningen beperkt. Dit zorgt ervoor er geen overschot ontstaat op de woningmarkt. Dit mag echter niet een keurslijf zijn we willen ruimte behouden om woningen te realiseren. Bijvoorbeeld voor jongeren die geen passende woning kunnen vinden of senioren die zich gedwongen voelen in een veel te grote woning te blijven wonen en leegstand en verval in stand wordt gehouden door planologische belemmeringen. Als er marktbehoefte is, bijvoorbeeld door de groei van de bedrijvigheid, moeten de bestaande beperkingen voor woningbouw worden heroverwogen Er moet een goede balans zijn tussen vraag en aanbod.
In Berkelland zien we mogelijkheden om bijvoorbeeld tinyhouses in te zetten om tijdelijk vraag van woningen op te vangen.  Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geeft de VVD ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.

In Berkelland heeft veel eigen woningbezitters. Deze woningen moeten kwalitatief klaar zijn voor te toekomst: levensloopbestendig en duurzaam. Om inwoners hiermee te ondersteunen zal samen met marktpartijen naar creatieve oplossingen gezocht moeten worden.

Door het langer thuis blijven wonen is woningsplitsing een van de middelen om  mantelzorg uit te voeren.